Vår miljöpolicy

FLEX Interior Systems AB utvecklar och monterar systemväggar och dörrlösningar för bland annat kontor. Flex produkter ska bidra till attraktiva, moderna och sunda inomhusmiljöer i kombination med att vara återanvändningsbara vilket gynnar miljön. Vidare ska produkterna så långt som möjligt vara prefabricerade då det minskar miljöbelastning och byggavfall.

För oss är det viktigt att ha en helhetssyn gällande miljö, där vi ska hushålla med resurser, förebygga föroreningar och åstadkomma ständiga förbättringar. Målet för vårt miljöarbete är att begränsa negativ miljöpåverkan, och detta ska vi uppfylla genom att:

  • I den egna organisationen skapa insikt, kunskap och förståelse för miljöfrågor.
  • Använda oss av material, resurser och byggmetod som har en låg miljöpåverkan.
  • Uppfylla lagar, förordningar och branschregler.
  • Säkerställa att våra miljökrav på leverantörer, där miljövänliga produktionsmetoder och material ska tillämpas så långt som möjligt med hänsyn till kundens krav efterlevs.
  • Transporter som sker i verksamheten ska vara energi- och resurseffektiva.
  • Minska våra avfallsmängder och begränsa materielspill i våra processer och hos våra leverantörer
  • Vid produktutveckling kombinera låg miljöbelastning med design, kundkrav och ekonomi.

Vi har mer än 30 års erfarenhet.

Av standardiserade arbetsprocesser och prefabricering.